Kontakty

Korešpodenčná adresa a úradné údaje:
Názov:Domov použitých kníh, občianske združenie
Adresa:Staničná 6, 900 21 Svätý Jur
IČO:42183278
Zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR dňa 14.12.2010

Mail: knihy@knihyknihy.sk

Facebook: www.facebook.com/domovpouzitychknih

Instagram: www.instagram.com/domovpouzitychknih
Dovoľujeme si upozorniť darcov kníh, že občianske združenie Domov použitých kníh nepoverilo a ani nepoverí žiadnu tretiu stranu - osobu alebo organizáciu, aby zhromažďovala, vyzdvihovala a zbierala knihy pre združenie a aby vystupovala v mene združenia. Pre kontakt s darcami a na dohodnutie vyzdvihnutia kníh používame mail knihy@knihyknihy.sk